Adressen en namen van contactpersonen en instanties

Managament team

Frank Wijnbeek, Karin van den Oever, Paul Schellekens en Lydia Angelier

Intern begeleiders

Karin van den Oever (Standhasenstraat) en Lydia Angelier (Eddingtonweg)

kvandenoever@h3o.nl
078-8905650
langelier@h3o.nl
078-8905750

Coördinatoren

Paul Schellekens (bovenbouw), Lydia Angelier (onderbouw) en Merel Reijniers (ICT)

pschellekens@h3o.nl
078-8905750
langelier@h3o.nl
078-8905750
mreijniers@h3o.nl
078-8905650

Administratie

Vertrouwenspersoon

Karin van den Oever (Standhasenstraat) en Gera Wittekoek (Eddingtonweg)


kvandenoever@h3o.nl

078-8905650

gwittekoek@h3o.nl

078-8905750

Peuteropvang

Inge Neven (Standhasenstraat) en Ulrike den Haan (Eddingtonweg)


peuteropvangrepelaer@h3o.nl

078-8905655

peuteropvangrepelaeredd@h3o.nl

078-8905755

Kinderdagopvang

Elise van der Helm (Standhasenstraat)


opvangrepelaer@h3o.nl

078-8905657

Tussen-de-middagopvang

Raymonde Groenenboom


rgroenenboom@h3o.nl

078-8905653

Aandachtsfunctionaris

Anti-Pest Coördinator

Ouderraad

Eddingtonweg: Francien van Voorst tot Voorst (voorzitter), Gera Wittekoek (contactpersoon namens schoolteam), Standhasenstraat: Tanja Meyers (voorzitter) en Ruth van Nood (contactpersoon namens schoolteam)

Medezeggenschapsraad oudergeleding

??? (voorzitter), Susan Rietdijk, Jeanet Grootenboer en Ikram Helly


mrrepelaer@h3o.nl

Medezeggenschapsraad personeelsgeleding

Bas van Hofwegen, Linda Louwerse en Paul Schellekens

Ouder-Kindcoach

Judith de Boon (Standhasenstraat) en Sabina Voet (Eddingtonweg)


judith.deboon@swtdordrecht.nl
06-86805472
sabina.voet@swtdordrecht.nl
06-41096959

Jeugdarts/GGD

Irma Verheij (Standhasenstraat) en Walter Liem (Eddingtonweg)


Vestiging Careyn

Karel Lotsyweg 40

3318 AL  DORDRECHT

078-7708500 (receptie GGD)

Onze stichting

Stichting H³O


Kolfstraat 120

3311 XL Dordrecht

Postbus 151

3300 AD  Dordrecht

tel: 078-8905000

secretariaat@h3o.nl

www.h3o.nl


Voorzitter van het College van Bestuur:

De heer drs. J. Ramaker

Voorzitter van de Raad van Toezicht:

De heer ir. R.A. van der Wal

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht

Laan der Verenigde Naties 325

3318 LA DORDRECHT

078-8905017

info@swvdordrecht.nl

www.swvdordrecht.nl

Externe vertrouwenspersoon

Mevr. C.M. Rovers en dhr. K. Roovers


Mevr. Roovers 06-53686304

Dhr. Roovers   06-53589542

Vertrouwensarts

Bureau Vertrouwensarts
Glashaven 66
3011 XK  ROTTERDAM
010-4128110

Meldpunt vertrouwensinspecteur

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, extremisme, ernstig psychisch of fysiek geweld


0900-1113111

Inspectie van het Onderwijs

Vragen over onderwijs

0800 - 8051 (gratis) en op www.50tien.nl

Klachtencommissie

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs


Postbus 82324

2508 EH  DEN HAAG

070-3861697

info@gcbo.nl

www.gcbo.nl

Leerplichtambtenaar

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

Mw. C.P. Koppelaar


Postbus 166

3300 AD  DORDRECHT

078- 7708500

blvs-zhz@dienstgezondheidjeugd.nl

Centrum Educatieve Dienstverlening

CED Vestiging Rotterdam

Dwerggras 30

Postadres:

Postbus 8639

3009 AP  ROTTERDAM

010-4071599

Onderwijs en welzijn

Dienst Welzijn

Postbus 312          

3300 AH  DORDRECHT

078-639631