Schoolgrootte

De Repelaer biedt basisonderwijs aan circa 275 leerlingen, waarvan circa 180 leerlingen onderwijs volgen op de locatie Standhasenstraat (verdeeld over 8 groepen) en circa 95 leerlingen op de locatie Eddingtonweg (verdeeld over 4 groepen). 


Beide locaties zijn 'kleinschalig'. Het beperkte leerlingenaantal geeft elke locatie een eigen intiem en vertrouwd karakter.

Schooltijden

De Repelaer werkt met een continurooster. Alle kinderen lunchen op school.


De schooltijden zijn als volgt: 


MA  08.30-14.30 uur

DI   08.30-14.30 uur

WO 08.30-12.30 uur ('s middags vrij)

DO  08.30-14.30 uur

VR  08.30-12.00 uur (groep 1 t/m 3)

      08.30-14.30 uur (groep 4 t/m 8)

Kerndoelen

In de Wet Primair Onderwijs staat wat kinderen aan het eind van groep 8 moeten beheersen. Dit is in hoofdlijnen vastgelegd in een aantal doelstellingen: kerndoelen. De kerndoelen zijn gegroepeerd in een aantal vakgebieden. Ons onderwijsaanbod en onze moderne leermethodes voldoen aan die kerndoelen. De vakgebieden en methodes worden onder 'werkwijze' beschreven. 


Wilt u weten welke doelen de wetgever heeft gesteld aan de verschillende vakgebieden? Kijk dan op de website van Educatie en School.

Onderwijsklimaat

In deze tijd van snelle (technologische) ontwikkelingen is creativiteit en vindingrijkheid net zo belangrijk als vaardig kunnen lezen, rekenen en schrijven. Sociale betrokkenheid, sociale competenties en actief burgerschap nemen bij ons een belangrijke plaats in en zijn belangrijke sleutelwoorden voor het gewenste leef- en werkklimaat binnen onze school.


Hoewel onze school goed scoort op landelijk genormeerde toetsen, vinden wij dat de kwaliteit van een school niet eenzijdig kan worden afgemeten aan Cito-scores. Hiermee wordt slechts een beperkt (cognitief) deel van de ontwikkeling gemeten.