Toekomstgericht onderwijs

Wilt u weten hoe groot de school is? Hoe ons onderwijs er uit ziet? Welke faciliteiten we bieden? In deze schoolgids leest u alles over onze school.


Onderaan deze pagina vindt u onze visie en missie, welke waarden we hanteren en informatie over hoe wij voor een veilige schoolbeleving zorgen.


Met vriendelijke groet,

Frank Wijnbeek

Directeur IKC De Repelaer

Visie

IKC De Repelaer werkt aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van 0-12 jaar, waarbij de diverse vakken steeds meer in samenhang worden aangeboden in een veilige, redelijk kleinschalige en uitdagende omgeving met betrokken kinderen die steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en te behalen doelen.

Missie

Binnen onze school wordt er een leer- en ontwikkelingsklimaat aan de kinderen aangeboden waarbinnen individuele talenten op cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en lichamelijk gebied zich, gericht op de toekomst, optimaal kunnen ontplooien.

Onze inspanningen zijn er op gericht de kinderen te helpen uitgroeien tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers.

Het onderwijs, zoals dat op onze school gestalte krijgt, wordt kort samengevat met de woorden communicatie, veiligheid, betrokkenheid, uitdaging, maatwerk en eigenaarschap.

Identiteit

We zijn een christelijk IKC. Op basis van onze identiteit willen we ons laten inspireren door de Bijbel en de omgang daarmee in de christelijke traditie. Voor ons geldt als belangrijkste sleutelwoord: naastenliefde.

Onze kernwaarden

Betrokkenheid


Uw kind staat centraal. Vroegtijdige onderkenning van de individuele mogelijkheden van uw kind vinden wij ontzettend belangrijk. Samen werken we aan het realiseren van hun persoonlijke leerdoelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch vlak. We doen dit in een veilige en uitdagende leeromgeving, op een manier die bij uw kind past. Goede communicatie, maatwerk en uitdaging zijn daarbij van groot belang.

Professioneel


Wij weten wat goed onderwijs inhoudt. Onze mensen zijn onze experts en kunnen met veel deskundige zorg en aandacht uw kind alle benodigde handvatten en kansen aanreiken die het nodig heeft om zich te ontwikkelen. Wij bieden uw kind een ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn van 0-12 jaar en een hanteren een adequate leerlingzorgstructuur.

Behulpzaam


Wij begrijpen welke uitdaging de opvoeding van kinderen met zich mee brengt. Daarom helpen we hierbij door u waar gewenst te adviseren en door kinderen over normen en waarden, respect en solidariteit te leren.

Dichtbij


Wij bevinden ons (vaak letterlijk) bij u om de hoek vandaan. We nemen de tijd om u te woord te staan en begrijpen als geen ander waar u als ouder behoefte aan heeft. Samen met u werken we aan de ontwikkeling van uw kind.

Toegewijd


Wij hebben een sterke liefde voor ons vak. Dat zie je terug in hoe wij met onze leerlingen omgaan. Samen met hen gaan we op zoek naar leerroutes en begeleiding die bij het kind passen. We vinden het belangrijk de leerlingen te betrekken bij hun leerproces en ook eigenaarschap te geven.

Inclusief denkend


We zijn een christelijke school. Op basis van onze identiteit willen we ons laten inspireren door de Bijbel en de omgang daarmee in de christelijke traditie. Voor ons geldt als belangrijkste sleutelwoord: naastenliefde.

Andere sleutelwoorden voor het gewenste leef- en werkklimaat zijn veiligheid, respect, acceptatie en verdraagzaamheid. Wij staan open voor alle culturen en achtergronden. Iedereen is gelijkwaardig. Iedereen heeft talent, iedereen hoort erbij.

Wij werken aan een klimaat waarin kinderen en volwassenen zich veilig en op hun gemak voelen. In zo'n sfeer ontwikkelt een kind zich het beste. Aan respect en verdraagzaamheid ligt ten grondslag dat we verschillen tussen kinderen accepteren en recht doen aan de uniciteit van elk kind.

Prestatiegericht


Goede resultaten en prestaties zijn belangrijk bij ons op school. Wij vinden dat onze leerlingen (gemiddeld) minimaal even goed moeten scoren als op vergelijkbare scholen. En daar helpen we ze bij!

Veilige leeromgeving

Veiligheid rondom ons gebouw

Ons schoolplein is omgeven door een hek. Het plein is voorzien van een afgedekte zandbak. Twee keer per jaar wordt het zand ververst. De speeltoestellen worden periodiek gecontroleerd en voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.

Ontruimingsoefeningen en noodsituaties

Elk schooljaar zal er ten minste eenmaal een ontruimingsoefening plaatsvinden. We vinden het namelijk belangrijk om met de kinderen te oefenen hoe we snel en ordentelijk het schoolgebouw moeten verlaten in een noodsituatie. In principe zijn hiervoor dagen gepland, maar afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen we besluiten om hiervan af te wijken. Wanneer de school bij een echte noodsituatie (zoals brand) ontruimd is, is het belangrijk voor u om te weten dat uw kind bij de meester of juf moet blijven, zelfs wanneer u al bent gearriveerd. We moeten er namelijk zeker van zijn dat we álle kinderen verzameld hebben. Pas wanneer de leerkracht de kinderen 'vrijgeeft' aan de ouders, kunnen de kinderen met u meegaan.


Sociale veiligheid-

schoolplein, maar bijvoorbeeld ook via internet of de telefoon. We nemen dit uiterst serieus en grijpen direct in wanneer we dergelijk gedrag signaleren. Hierbij hanteren we het gedrags- en pestprotocol. U kunt ons protocol vinden op de website van ‘Scholen op de Kaart’. Bovendien wordt in alle klassen aandacht besteed aan de (omgangs)regels en vooral het voorkomen van discriminatie en pestgedrag.


Veilig internetgebruik

Kinderen leren bij ons om op een veilige, effectieve en kritische manier om te gaan met internet en social media.

Privacy bescherming

Scholen zijn voor de vastlegging van de bekostiging van hun onderwijs wettelijk verplicht om persoonsgebonden nummers van hun leerlingen in te voeren in hun administratie. De regels zijn in de Wet Onderwijsnummer (WON) vastgelegd. Op het persoonsgebonden nummer en de eraan gekoppelde gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Informatie van leerlingen is niet zomaar toegankelijk. De leerlingnummers mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor uitvoering van de Vreemdelingenwet.


Stichting H³O en haar medewerkers hebben privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, hoog in het vaandel staan.