Zorg voor leerlingen

Wet Passend Onderwijs

In de wet 'passend onderwijs' wordt de zorgplicht voor schoolbesturen geregeld. Het bestuur is er voor verantwoordelijk dat elk kind een passende onderwijsplek wordt geboden.

In de praktijk betekent het dat scholen samen met ouders kijken naar de mogelijkheden van een kind en wat er nodig is om een kind een passend onderwijsprogramma te bieden. Voor de meeste kinderen zal dat het reguliere programma van de school zijn.

Er zijn kinderen die andere capaciteiten hebben en extra ondersteuning nodig hebben.  Dat kan zijn op de eigen school of eventueel op een andere school in het speciaal (basis)onderwijs. Voor deze leerlingen wordt soms een ‘ontwikkelingsperspectief’ geschreven.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Aan het einde van groep 5 blijkt bij een enkel kind dat het volgen van de reguliere leerstof te hoog gegrepen is. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt voor de betreffende leergebieden doelen beschreven waaraan gewerkt wordt. De doelen worden opgesteld door de intern begeleider (IB-er) aan de hand van het leerlingvolgsysteem. De leerkracht zorgt voor de uitvoering in de groep. Twee keer per jaar wordt het OPP door de IB-er met de ouders besproken.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Sinds de invoering van het ‘passend onderwijs’ zijn scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin wordt aangegeven welke mogelijkheden en ambities de school heeft voor de ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. U kunt ons schoolondersteuningsprofiel vinden op de website van ‘Scholen op de Kaart’

Het Ondersteuningsteam (OT)

In sommige gevallen kan, in overleg met de ouders, voor extra hulp aan leerlingen het Ondersteuningsteam ingeschakeld worden. Het OT bestaat uit de schoolarts, een orthopedagoog, de Ouder-Kindcoach, de Begeleider Passend Onderwijs en de Intern Begeleider. Zij kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar een orthopedagogische instelling of naar de ouder-kind-coach in het geval van ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen of problemen in de thuissituatie.

Wanneer het OT een advies gegeven heeft, worden de ouders op de hoogte gesteld.

Samenwerkingsverband Dordrecht

De Repelaer neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht, samengesteld uit de meeste scholen voor primair onderwijs binnen Dordrecht en enkele scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Passend onderwijs is bedoeld om kinderen thuis nabij onderwijs aan te bieden door extra ondersteuning in de school te verzorgen in plaats van kinderen op speciale scholen te plaatsen. Scholen werken om die reden nauw met elkaar samen.

Wanneer we inschatten dat wij op school zelf niet de juiste zorg kunnen bieden dan zullen we verwijzen naar een van de andere scholen binnen ons samenwerkingsverband die gespecialiseerd is in die betreffende zorg. In zeer bijzondere gevallen kan een kind ook worden verwezen naar het speciaal onderwijs.

Meer informatie op de website van SWV