medezeggenschapsraad

Elke school is verplicht om een Medezeggenschapsraad te hebben. Ouders en leerkrachten zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke (juridische) status.

Bevoegdheden Medezeggenschapsraad
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle beleidszaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bevoegd gezag de MR om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft.
De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. De MR is onderverdeeld in een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben altijd
adviesrecht over de onderwerpen die hun achterban kunnen raken.

Meester Paul beheert het emailaccount van de MR (mrrepelaer@h3o.nl).

ouderraad

Veel van de activiteiten op school worden mede georganiseerd door onze actieve Ouderraad (één per locatie). Zij fungeren als ambassadeurs voor de school en als klankbord voor de directie.
De Ouderraad stelt o.a. samen met de directeur de begroting op van de ouderbijdrage. Deze begroting wordt ter instemming voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.
De ouderraad is geen formeel (juridisch) orgaan, maar werkt als een commissie. Er wordt wel een eigen huishoudelijk reglement gehanteerd.

Taken Ouderraad

  • Klankbordfunctie tussen ouders en school;
  • Mede opstellen van de begroting van de ouderbijdrage;
  • Hulpouders aansturen;
  • Betrokkenheid bij organisatie en uitvoering van activiteiten/festiviteiten en promotie.


Scroll naar boven